V.F. KUPREVICH INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY HERBARIUM
(MSK)

National Academy of Sciences of Belarus
Scientific and Practical Center on Bioresources
M i n s k

   
Belarusian ¦ English
Introduction ¦ Stuff and Collectors ¦ Publications
Vascular Plant Herbarium ¦ Bryophyte Herbarium ¦ Algal Herbarium ¦ Lichen Herbarium
Fungal Herbarium ¦ Paleobotanical Collection ¦ Carpological Collection ¦ The Herbarium Library
Bryophyte Herbarium Stuff and Collectors
Yu.M. Vorob'ev (19381985)

T.N. Klakotskaya

G.F. Rykovsky

O.M. Maslovskii

M.P. Kolesnikova

S.A. Tsvetkova

See also other collectors of bryophytes: V.A. Mikhailovskaya, P.M. San'ko, M.P. Tomin, N.O. Tsetterman
N.V. Kozlovskaya
, M.A. Dzus, O.V. Sozinov, D.I. Tret'yakov, N.A. Vakhnii, G.V. Vynaev, E.O. Yurchenko