V.F. KUPREVICH INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY HERBARIUM
(MSK)

National Academy of Sciences of Belarus
Scientific and Practical Center on Bioresources
M i n s k

   
Belarusian ¦ English
Introduction ¦ Staff and Collectors ¦ Publications
Vascular Plant Herbarium ¦ Bryophyte Herbarium ¦ Algal Herbarium ¦ Lichen Herbarium
Fungal Herbarium ¦ Paleobotanical Collection ¦ Carpological Collection ¦ The Herbarium Library
Fungal Herbarium Stuff and Collectors
V.F. Kuprevicz (18971969)

G.I. Serzhanina
(19302008)

T.A. Shcherbakova

E.P. Komarova

A.I. Golovko

Z.V. Zakharova
V.I. Nitievskaya
O.S. Gapienko
Ya.A. Shaparava
D.B. Belomesyatseva
E.O. Yurchenko, this website designer

T.G. Shabashova

N.G. Kordiyako
See also other collectors of fungi: N.I. Chekalinskaya, L.G. Simonovich, D.I. Tret'yakov