V.F. KUPREVICH INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY HERBARIUM
(MSK)

National Academy of Sciences of Belarus
Scientific and Practical Center on Bioresources
M i n s k

   
Belarusian ¦ English
Introduction ¦ Staff and Collectors ¦ Publications
Vascular Plant Herbarium ¦ Bryophyte Herbarium ¦ Algal Herbarium ¦ Lichen Herbarium
Fungal Herbarium ¦ Paleobotanical Collection ¦ Carpological Collection ¦ The Herbarium Library
Vascular Plant Herbarium Stuff and Collectors
O.G. Rabtsevich
(18821956)

N.O. Tsetterman
(18911966)

P.M. San'ko
(18991992)

V.A. Mikhailovskaya
(19041986)

N.S. Smirnov
(19071991)

N.V. Kozlovskaya (19231991)

G.A. Kim (19311989)

F.I. Nenadovich
(19401980)
V.I. Parfenov, the head of Flora and Herbarium Department
L.G. Siminovich
N.A. Burtys
G.V. Vynaev
D.I. Tret'yakov
D.V. Dubovik
A.N. Skuratovich
V.S. Bulat
V.F. Pobirushko
S.A. Dmitrieva
R.Yu. Blazhevich
L.M. Merzhvinskii
T.K. Morozova
L.V. Semerenko
O.V. Sozinov
I.V. Shvets
I.M. Yakovleva
N.A. Vakhnii
M.A. Dzhus
A.T. Zhukovskii
     
 
S.S. Savchuk
I.M. Stepanovich
I.I. Shimko

Val.Nik.
Tikhomirov

 
See also other collectors of vascular plants: T.M. Klakotskaya, M.P. Kolesnikova, G.F. Rykovsky, E.O. Yurchenko